I pujétë dë lu Garghènë

0
2099

Ìsëlë Trèmëtë

Pujësìjë dë Frànchë Fërrèrë pujétë dë l’Aprucìnë

15 Maggio 2019

Trëmërùssë chjamètë

da i Romànë

prìmë dë Crìstë

e Trimeròssë da i Grécë

a sëgnëfëcà tré Ìsëlë

i Djumëdéjë

u nòmë da l’eròjë achéjë

Djumédë

ndlù tèmpë rëgnètë

da Mpëratòrë e Pèpë

Rjèlë e Abbètë

e pù da l’Itàljë (1932)

l’Ìsëlë Trèmëtë

Paradìsë tra célë e mèrë

i ròccë mëllënàrjë

a Sàn Dòmënë u Pòrtë

e a Capràjë u Sàntë

Pàdrë Pìjë

ndlù fònnë dë lu mèrë

a Pjanòsë a Rësèrva

Naturèlë Marìnë

a Crëtàccë l’Argìllë

e a Sàntë Nëcòlë u Santuàrjë

dë Sànta Marìjë a Mèrë

Munastérë e Furtézzë

da i stòrëcë numënètë

a Montëcassìnë

ammézë u mèrë

 i bëllézzë dë l’antëchëtà

trà stòrjë e lëggèndë

chëltùrë e natùrë

i rëcchézzë

dë lu turìsmë

a l’Ìsëlë Trèmëtë.

Isole Tremiti

Poesia di Franco Ferrara poeta di Apricena

15 Maggio 2019

Trimerus chiamate

dai Romani

prima di Cristo

e Trimeros dai Greci

a significare tre Isole

le Diomedée

il nome dall’eroe acheo

Dioméde

nel tempo regnate

da Imperatori e Papi

Reali e Abati

e poi dall’Italia (1932)

le Isole Tremiti

Paradiso tra cielo e mare

le rocce millenarie

a San Domino il Porto

e a Capraia il Santo

Padre Pio

nel fondo del mare

a Pianosa la Riserva

Naturale Marina

a Cretaccio l’Argilla

e a San Nicola il Santuario

di Santa Maria a Mare

Monastero e Fortezza

dagli storici nominata

la Montecassino

in mezzo al mare

le bellezze dell’antichità

tra storia e leggende

cultura e natura

le ricchezze

del turismo

alle Isole Tremiti.

pujétë dë l’Aprucìnë

Pujësìjë dë Frànchë Fërrèrë pujétë dë l’Aprucìnë

18 màrzë 2020

Cë crëdévë

 e cë crédë

da tànt’ànnë

ca fàccë u pujétë

scrìttë stévë

 ca l’avéva ccucchjà

a vùnë a vùnë

i pujétë dë lu Garghènë

ndlù grùppë

 i pujësìjë a témë

i tradëzjùnë

prufènë e rëlëggjùsë

dë lì pajìsë

dë lu Garghènë

cantà i bëllézzë

dë la vìtë

e i grandézzë

dë la natùrë

rëcchézzë sëcùrë

dë lèghë e mèrë

l’emozjònë

ndlà Tèrrë

dë lu Sòlë

dë Sàntë e Rrjèlë

dë lu Garghènë

a cultùrë e a stòrjë

ndlà mëmòrjë

dë lì gënërazjònë

a ducazjònë

ai djalèttë ndlì scòlë

a scrìvë rìmë

e fà sapé

ca u Garghènë

jè pujsìjë.

I poeti del Gargano

Poesia di Franco Ferrara poeta di Apricena

18 marzo 2020

Ci credevo

 e ci credo

da tanti anni

che faccio il poeta

scritto stava

 che dovevo unirli

a uno a uno

i poeti del Gargano

nel gruppo

le poesie a tema

le tradizioni

profane e religiose

dei paesi

del Gargano

cantare le bellezze

della vita

e le grandezze

della natura

ricchezze sicure

di laghi e mari

le emozioni

nella Terra

del Sole

di Santi e Reali

del Gargano

la cultura e la storia

nella memoria

delle generazioni

l’educazione

ai dialetti nelle scuole

a scrivere rime

e far sapere

che il Gargano

è poesia.

Jè pujësìjë u Garghènë mìjë

Pujësìjë dë Frànchë Fërrèrë pujétë dë l’Aprucìnë

23 marzo 2018

Jè pujësìjë ndlù Garghènë mìjë

cënghjèlë a la Prucìnë

vòlpë e lèprë pë li cullìnë

sòttë u bèllë Sòlë e Célë

àrjë dë mèrë pë lu Svévë

cacciànnë a cavàllë chë jàrchë e fàlchë

sëlvaggìnë rëjèlë au Lèghë dë Varènë

natrèllë e jallënèllë, pèchërë e crèpë

trà vuchèchë e màcchjë bùfëlë e vàcchë

ndlì  massarìjë rëcòttë e furmàggë

prësùttë e saucìccë ppésë i cascëcavàllë

e scamòrzë a sciucà, staggiunà e sëccà

a la bèll’arjë dë muntàgnë

dë Sàntë Màrchë e Rëgnénë

Sàntë Lëcàndrë e Vìchë dë lu Garghènë

chjùsë dë vulìvë, lëmùnë e purtajàllë

urnà Valëntìnë l’amètë Sàntë

pë li nnammurètë e fëdélë

prjà allappìdë cë jévë

a Mòntë Sànt’Angëlë

pë Sàn Mëchélë Arcàngëlë

e a Sàn Giuànnë pë Pàdrë Pìjë u Sàntë

tànta vìgnë ndlì tèrrë

u Bàcchë Gargànëchë

vìnë ròscë e bjànchë

ndlì Castèllë e Palàzzë

chjàzzë e fèstë patrunèlë

cantà e ballà tarantèllë

chë chëtàrrë e mandulìnë

i cantòrë a Scëchëtèllë e Carpìnë

i sërënètë sòttë i ballëcùnë

e fënèstrë dë li nnammurètë

a Ròdë e Cagnènë Péschëcë e Vjèstë

Manfrëdònjë e Mattënètë

pëscatùrë e marënèrë

rétë calà cantànnë amòrë

e péscë pëscà pë li nnammurètë lòrë

jè pujësìjë u Garghènë mìjë.

È poesia il Gargano mio

Poesia di Franco Ferrara poeta di Apricena

23 marzo 2018

È poesia nel Gargano mio

cinghiali ad Apricena

volpi e lepri per le colline

sotto il bel Sole e Cielo

aria di mare per lo Svevo

cacciando a cavallo con arco e falco

selvaggina reale al Lago di Varano

anatrelle e gallinelle, pecore e capre

tra rovi e macchie bufali e vacche

nelle masserie ricotte e formaggi

prosciutti e salcicce appesi i caciocavalli

e mozzarelle asciugare,stagionare e seccare

alla bell’aria di montagna

di San Marco e Rignano

San Nicandro e Vico del Gargano

giardini di ulivi, limoni e arance

ornare Valentino l’amato Santo

per gli innamorati e fedeli

pregare a piedi si andava

a Monte Sant’Angelo

per San Michele Arcangelo

e a San Giovanni per Padre Pio il Santo

tante vigne nelle terre

il Bacco Garganico

vino rosso e bianco

nei Castelli e Palazzi

piazze e feste patronali

cantare e ballare tarantelle

con chitarre e mandolini

i cantori a Ischitella e Carpino

le serenate sotto i balconi

e finestre delle innamorate

a Rodi e Cagnano, Peschici e Vieste

Manfredonia e Mattinata

pescatori e marinai

rete calare cantando amore

e pesce pescare per le innamorate loro

è poesia il Gargano mio.

34
32
33
34 32 33